ස‍ඳ පහන මෙන් SANDA PAHANA

2,658 Views
Published
Song :ස‍ඳ පහන මෙන්
 Artist : විශාරද Bethmi Nihinsa Weerathunga 
 Lyrics :Jayanthimala Perera
 Melody: Lahiru Perera
 Music : Thisal Randunu ( Music Oven)

 

Category
Sinhala Songs
Tags
ස‍ඳ පහන මෙන්