සත්‍ය කතාවක්..! මගේ මහත්තයා ගොඩක් වෙනස් වුණා..! මට එක දරාගන්න බැරිවුණා..! |

2 Views
Published
අති ප්‍රබල නීච කුල ගුරුකම් සිදුකරන එකම ගුරුතුමා
ගජධීර සාමිතුමා
Category
Sinhala Songs