මේ අපගෙ පෙම්පුරානෙ. ඒ හීනෙ මට සදාකල් නැවතී හිඳින්න ඇත්නම් සත්තයි ඔයා හුඟක් කල් මගේ වෙලා.me apage

15 Views
Published
#මේ_අපගෙ_පෙම්පුරානෙ. #ඒ_හීනෙ_මට_සදාකල්_නැවතී_හිඳින්න_ඇත්නම්_සත්තයි_ඔයා_හුඟක්කල්මගේ_වෙලා. #me_apage_pempurane

EDUSL Youtube Channel එක Subscribe කරන්න අමතක තරන්න එපා.
❤ Don't forget to follow us and Subscribe & EDUSL on Youtube ❤
This youtube channel allows you to watch.
Sinhala, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, etc.. romantic and sad video songs. Art, technology, Lesson, videos. ( Please Subscribe, Like and Share ) Thanks very much for watching !.

සිංදුවලට ආදරය කරන ඔබ වෙනුවෙන්. මෙය හොදයි කියල හිතෙනවා නම් Subscribe, Like and Share කරලා මට උදව් කරන්න. නැවත videos බැලීම සදහා මතක ඇතුව Bell icon එකත් click කරන්න.

My Youtube Channel Link
https://www.youtube.com/channel/UCm5MhnLD6pl6Fs1W5gt4AHA/featured?sub_confirmation=1
Facebook Page Link
https://www.facebook.com/EDU-SL-1009457682552418/
Facebook Link
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025153058068
Facebook Group
https://www.facebook.com/groups/1131487173891116/?source_id=1009457682552418
Instagram
https://www.instagram.com/eduslsrilanka/

Video Plylists
Cartoon - දොස්තර හොද හිත
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JS77qXoxgDmlsD0dyLOzBpP

Upload
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JTs4-CFAi23Rpg1R_Svs458

Cartoon
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JStdIHR92MqdG20fFplmbe8

Animation
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JRUmDT1fYfYpMdM7Ts5gJTA

ජාතක කතා චිත්රපට අනුසාරයෙන්, jathaka buddhist Films
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JRdKfsbr9jVNv5k4O2g7pZd

සම්බුද්ධ චරිතය චිත්රපටියක් අනුසාරයෙන් මුල සිට, Buddhist Movies
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JScEZWxlo9CvdRDRMr90vqH

Music Ringtone /Romantic Ring Tone
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JRF2Tb3i9hLle0vlBvsd2py

Video Song = Romantic /Lovely /Sad/Love - Sinhala/Tamil/Hindi/Korean etc.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JRoJT5hkGF3GxOihLKk-5Zp

Top 10 Videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JR2ZVPHGu1fAdhCRaweh3AX

Art /Drawing /Pencil Art /Painting Art
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JQRYI69Y8YY0A7m2vDnHweR

MP3/DJ Nonstop/Sinhala/Hindi Songs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrx6WvA8s4JRa6iE9zTK5_llh7DGfqkvY
Category
Sinhala Songs