කතරගම දේව මන්ත්‍ර | katharagama deva mantra | katharagama deva song | katharagama deviyan

18 Views
Published
කතරගම දෙවියන් හැදින්වීමට සුවිශේෂී නාමයන් 16 ක් තියෙනවා වගේම එම නාමයන් දාසය යමෙක් සිහි කරන්නේද ඔහු පාර්ථනා කරන සියල්ල සැනින් ඔහුට ලැබෙන බව සඳහන් වෙනවා.

මෙම වීඩියෝ එකේ එම නම් දාසය ඇතුලත් කතරගම දෙවියන්ගේ ශෝඩෂ නාම ස්තෝත්‍රය අන්තර්ගත වෙනවා.

එම නාමයන් දාසය මෙසේය.

1.ඥානශක්ත්‍යාත්ම - සත්‍ය ශක්තියේ ආත්මය වන දෙවියන්

2.ස්කන්ධ - බලවත් සතුරන් පරාජය කරන දෙවියන්

3.අග්නි ගර්භ - අග්නියෙන් උපන් දෙවියන්

4.බාහුලේය - ශක්තිමත් බාහූන් ඇති දෙවියන්

5.ගාන්ගේය - ගංඟාව තුළින් උපන් දෙවියන්

6.සරවනභව - සරවන විලෙන් නැඟී සිටි දෙවියන්

7.කාර්තිකේය - කෘතික තරුණියන් විසින් රැක බලාගත් දෙවියන්

8.කුමාර - සඳාකාලික තරුණ දෙවියන්

9.ශන්මුඛ - මුහුණ හයක් ඇති දෙවියන්

10.තාරකාරි - තාරක අසුරයා විනාශ කළ දෙවියන්

11.සේනානි - දේව සමූහයාගේ සේනාධිපතිවරයා වන දෙවියන්

12.ගුහය - සැබෑ බැතිමතුන්ගේ හදවත්වල රැඳී සිටින දෙවියන්

13.බ්‍රහ්මචාරී - බ්‍රහ්මචර්‍යාව අනුගමනය කරන දෙවියන්

14.ශීවතේජ - ශිව දෙවියන්ගේ බලය සම දෙවියන්

15.ක්‍රෞන්චදාරි - ක්‍රෞන්ච කන්ද දරා සිටින දෙවියන්

16.සිඛිවාහන - මොණර වාහනය මත ගමන් කරන දෙවියන්

ඔබේ ඕනෑම ප්‍රාර්ථනාවක් සඵල වීමට විශ්වාසයෙන් හා භක්තියෙන් මෙම ස්තෝත්‍රයට සවන් දෙන්න.Hello friends,
This video is about katharagama deva mantra | katharagama deva song | katharagama deviyan

This video includes :
katharagama deva mantra | katharagama deva song | katharagama deviyanMy other videos :

කතරගම දෙවියන්ගේ බලගතුම මන්ත්‍රය 108 වරක්
https://youtu.be/KEiIgrGN41I

කතරගම දේව ස්තෝත්‍රය
https://youtu.be/lqlg2QqkTro

කතරගම දෙවියන්ගේ විවිධ ස්වරූප
https://youtu.be/JpppT6OlY2gIf you like my channel,
Category
Sinhala Songs