ඔබ මගේ සෙනෙහස යදින දිනේ..ඉන්ද්‍රජිත් දොලමුල්ල ලස්සනට ගායනා කල අයුරු indrajith dolamulla

70 Views
Published
ඔබ මගේ සෙනෙහස යදින දිනේ..ඉන්ද්‍රජිත් දොලමුල්ල ලස්සනට ගායනා කල අයුරු
indrajith dolamulla sinding oba mage senehasa yadina dine sinhala song
Category
Sinhala Songs